กิจกรรม “ปั้นตัวละครจากนิทาน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดกิจกรรม "ปั้นตัวละครจากนิทาน" มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ ประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ มีสมาธิและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยมีนายวัชรพงษ์ ตอนะรักษ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มาเป็นวิทยากรให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้