กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

และคณะผู้บริหาร และ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่าน พร้อมด้วย

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดังนี้

1.นายยงยุทธ ปันทะยม บ้านวัดหลวง หมู่ 2

2.นางกิ่งเทียน ศรีธาราธิคุณ บ้านวัดหลวง หมู่ 2

3.นายศิวะ พรมราช บ้านวัดหลวง หมู่ 2

4.นางคาซอ แซ่จอ บ้านวัดหลวง หมู่ 2

5.นายมานพ โนวิชัย บ้านวัดหลวง หมู่ 2

6.นางทองใบ วุฒิกร บ้านสบสม หมู่ 3

7.นายปัน วิทยา บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8

8.นางจันทร์สุข ชอบสำราญ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8

9.นายนรินทร์ เมธาฤทธิ์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8