ขอขอบคุณ ร้านแกแฟไรเดอร์ เชียงของ ที่ได้บริจาคชุดที่นอนพร้อมผ้าห่มกับ ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี และ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี ขอขอบคุณ ร้านแกแฟไรเดอร์ เชียงของ ที่ได้บริจาคชุดที่นอนพร้อมผ้าห่มจำนวน 35 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ โดยการประสานงานจาก นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด