ขอเรียนเชิญประชาชน ทุกท่าน ร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สนับสนุนงบประมาณ โครงการสรงน้ำหลวงพ่อเพชรประจำปี 2564 ในวันฆามะบูชา วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอเรียนเชิญประชาชน

ทุกท่าน ร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ประจำปี 2564 ณ วัดศรีดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

ที่ร่วมงาน และขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ เข้าร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน