คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/2564 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ 004-009/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 27 และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 29