คณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมปลูกเมล่อนและเยี่ยมชมผลผลิตเมล่อนโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลวิทย์)

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมปลูกเมล่อนและเยี่ยมชมผลผลิตเมล่อนโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลวิทย์) โดยมี นายกัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 15 (เมืองเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ผู้แทนมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกเมล่อนดังกล่าว