คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกันเพาะกล้าดอกไม้

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเพาะกล้าดอกไม้ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลฯต่อไป