ตรวจความเรียบร้อยการจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทง ณ ท่าผาถ่าน

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจความเรียบร้อยการจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทง ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ 2 โดยมี กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าว