ตรวจวัด จับพิกัด วัดระยะ พื้นที่ เพื่อสำรวจแหล่งสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ออกสำรวจฝายกักเก็บน้ำ โดยนางภัทรธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และกองช่าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านวัดหลวง 2.บ้านวัดแก้ว 3.บ้านเวียงดอนชัย 4.บ้านสบสม ออกสำรวจ ตรวจวัด จับพิกัด วัดระยะ พื้นที่ เพื่อสำรวจแหล่งสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ