ต้อนรับคณะกรรมการออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ อำเภอเชียงของ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อำเภอเชียงของ ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีนำคณะบุคลลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกนิเทศติดตามดังกล่าว