บรรยากาศการประชุมหมู่บ้านหาดไคร้

บรรยากาศการประชุมหมู่บ้านหาดไคร้ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป