บรรยากาศการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บรรยากาศการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์ )เชียงราย จุดอำเภอเชียงของ