บริจาดน้ำดื่ม จำนวน 60 แพค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อนจาก COVID-19

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ 1. นางจันบาล ชุมภูอินตา 2. นางลำอิง บุญล้ำ 3.นางสุพรรณี หนุ่มศรี 4.นางรังสิมา ศรีธาราธิกุล 5.นางมาลี เงาเพชรแสง 6.นางติ๋ว มาแก้ว 7.นางจิราวรรณ สิงห์สุวรรณ บริจาดน้ำดื่ม จำนวน 60 แพค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อนจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างมากในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ป่วย ที่ไร้สัญชาติ และผู้ป่วยต่างถิ่นที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาล หากท่านมีความประสงค์ ที่จะบริจาค สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โทร 053-791-171 ต่อ 17