ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัณญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ