ประชุมการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนิเทศการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ชั้น 2 ได้มีการจัดประชุมการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนิเทศการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ผู้ว่าห่วงใยมอบท้องถิ่นจังหวัดไปเยี่ยมยามถามไถ่" เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ และความร่วมมือต่อกัน ตลอดถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ในการนี้ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และ นางศิริพร อริยะ นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย