ประชุมการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงของ ได้จัดประชุมการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงราย นายวงค์ จรประเทศ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 408/1 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีญาติพี่น้อง มีฐานะยากจน โดยมี นายชำนาญ สรรพลิขิต ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน และนางสาวธ้ญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมด้วย