ประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงเพิ่มศักยภาพฝายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ได้มีการประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงเพิ่มศักยภาพฝายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถาการณ์ภัยแล้ง โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กำหนดจัดการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงเพิ่มศักยภาพฝายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสมและถูกหลักวิชาการ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และ นายพิทักษ์ แสงเพชร์ นายช่างอาวุโส/ผู้อำนวยการกองช่าง ได้เข้าประชุมในครั้งนี้