ประชุมกิจกรรม ChiangKhong Ultra marathon 2021 ด้วยวิถี New normal Running

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ฯลฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ChiangKhong Ultra marathon 2021 ด้วยวิถี New normal Running ในโอกาสที่กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ กิจกรรม ChiangKhong Ultra marathon 2021จัดโดยอำเภอเชียงของร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอเชียงของ เป็นการวิ่งมาราธอนระยะทางไกล เส้นทางเริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาถึงอำเภอเชียงของ ระยะทาง 104 กิโลเมตร จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 นี้