ประชุมขับเคลื่อนงานตลาดนัดผ้าทอไทลื้อและของดีอำเภอเชียงของ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนงานตลาดนัดผ้าทอไทลื้อและของดีอำเภอเชียงของ ครั้งที่ 2/2564 ขึ้น เพื่อพิจารณารูปแบบและช่องทางการ live สด ขายสินค้าในครั้งต่อไป และการบริหารจัดการFacebook ตลาดนัดผ้าทอไทลื้อ และของดีเมืองเชียงของ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนางภัทรธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย