ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานครู

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษาได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานครู โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษาพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ