ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 71