ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกายบุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาด ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ฯลฯ