ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564