ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนที่เป็นคณะกรรมการ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน