ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย คณะกรรมการทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 จัดทำแผนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565