ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย กองการศึกษา นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน ในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางมนต์กาน สารทักษิณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการบริหารงานภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (การรวมสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มาอยู่รวมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)