ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ในการนี้ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย