ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย