ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ เพื่อหารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (ศบค.ทต.วชข) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ เพื่อหารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และมีมาตรการในการป้องกันตนเองของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) เนื่องจากขณะนี้ภายในประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ โดยถือปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 48 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมชุมคนจำนวนมาก, คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และคำสั่ง ที่ 2/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม