ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายในการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง
โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายในการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต่อไป