ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2564 ในการนี้ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย