ประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 16.00 น. สถานศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยมี นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามในการจัดประชุมในครั้งนี้มีข้อระเบียบทางราชการ ที่จะต้องซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของนั่นเอง