ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในห้วงระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย