ประชุมตรียมความพร้อมคณะทำงาน ศูนย์บริหารงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานจ้าง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน ศูนย์บริหารงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลเวียงเชียงของ ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล