ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม ส่วนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการงานต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และพนักงานทุกส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน