ประชุมติดตามงาน แจ้งข้อราชการ และอื่นๆ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม รองปลัด เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองศึกษา ทั้งนี้ เพื่อติดตามงาน แจ้งข้อราชการ และอื่นๆ อาทิแผนดำเนินการ แผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายฯลฯ เป็นต้น