ประชุมติดตามเร่งรัดงานโครงการปรับปรุงทางพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการปรับปรุงทางพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ บริเวณท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง หมู่ 1 ตำบลเวียง นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าประชุมติดตามเร่งรัดงานโครงการปรับปรุงทางพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ความคืบหน้าประติมากรรมปูนปั้นเสาตุง ฯลฯ