ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กองศึกษา นำโดย นางมนตกานต์ สารทักษิณ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้เข้าร่วม การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ เมื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ได้จากตำแหน่งตามวาระกำหนดวันกฎกระทรวงโดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตอำเภอเชียงของและผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ