ประชุมปรึกษาหารือเรื่องฌาปนสถานสุสานทุ่งฟ่อน

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องฌาปนสถานสุสานทุ่งฟ่อน ตำบลเวียง ในโอกาสนี้ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลได้เข้าร่วมประชุมด้วย