ประชุมผู้อำนวยการกอง เพื่อติดตามงาน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อติดตามงาน