ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจำนวน 2 ครัวเรือน ราย นายสิงห์คำ คำปา และนายสมศักดิ์ อ่อนคำเหลือง บ้านเลขที่ 61 และบ้านเลขที่ 22 บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 03.15 น. โดยคณะกรรมการเข้าประชุมดังนี้ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเวียงเชียงของ ประธานกรรมการ นายกริดชัย ชัยวงค์ ท้องถิ่นอำเภอเชียงของ กรรมการ นายสุรเชษ พุ้ยน้อย ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ กรรมการ นายสาโรจน์ ทุ่งเก้า ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ นางศิริพร อริยะ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมขน จ่าเอกสุรตน์ บุญหล้า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมศักดิ์ ไพยะราช นายช่างโยธา และนายจรูญ เกิดผล อสม.