ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) การประสานงานความร่วมมือภายในเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน