ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งแรก

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวลา 08.30 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งแรก เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี้

1 การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

4 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

และ 5 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญ

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯมีมติเลือกนางประกาย บุญประคอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ นายนาวินโย เทพกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ในโอกาสนี้ ก่อนการประชุมสภาฯ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล

ในนามตัวแทนของพนักงานเทศบาลฯ ทุกคน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่านด้วย