ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนัก/กองทุกกองชี้แจงรายละเอียดเรื่องที่เสนอสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของพิจารณาด้วย