ประชุมหารือกับทีมงานมูลนิธิเอ็ดแพท ในโครงการ Down to Zero – building Back Better in Times of Covid-19

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมหารือกับทีมงานมูลนิธิเอ็ดแพท ในโครงการ Down to Zero - building Back Better in Times of Covid-19 ภายใต้หัวข้อกิจกรรม การอบรมเสริมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในระบบคุ้มครองเด็ก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย รวมถึงเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และ การสร้างกลไกการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน (คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก/แกนนำชุมชน) เพื่อเด็กเยาวชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในบริบทสถานการณ์ความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19