ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ว่าการอำเภอเชียงของได้จัดให้มีการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565 และ "ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 22 พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการตรีมความพร้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย