ประชุมเตรียมความพร้อมในการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ใหม่

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ใหม่ โดยมี พ.ต.ท. สง่า ศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
นายสิทธิชัย ยอดสุวรรณ คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนางภิณญาฏา แสนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน