ประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน