ประชุมเพื่อซักซ้อมและหารือการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมและหารือการปฏิบัติงาน โดยมี รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน