ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมระดับตำบลในพื้นที่นั้นๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมตำบลเวียง ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมระดับตำบลในพื้นที่นั้นๆ โดยจะได้นำเสนอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อรับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการ และจะได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กองการศึกษา โดยนางมนตกานต์ สารทักษิณ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมด้วย